Хамгийн хямд, экологи, эдийн засгийн өндөр үр ашигтай ногоон технологи-“Экозуух”

Утааг зогсоож
Усыг ашиглаж
Улсыг хөгжүүлж
Улаанбаатарыг утаагүйжүүлнэ

Утаагүй зуух