Ус хангамжийн системийг зайнаас хянах телеметрийн систем

Picture2

Телеметрийн систем нь ус хангамжийн бүх эх үүсвэрүүд болон түүний дамжуулан шахах насосны станцууд, усан сангууд болон чухал шаардлагатай хэрэглэгчүүдийн мэдээллийг зайнаас хянах боломжийг олгож байна.

 

Эдгээр мэдээлэлд усны урсац, даралт, температур, усан сангийн түвшингийн мэдээ, насосны станцын чухал тоног төхөөрөмжийн хүчдэл, гүйдлийн мэдээ, усан сан болон насос станцын хаалга, тагуудын байрлал зэрэг мэдээллүүд орно

.