Усны импульсийн тоолуур

 

Picture12

Уг тоолуур нь алсын зайнаас  хэрэглэгчийн усны хэрэглээг хянах мөн заалтыг мэдээллийн нэгдсэн дэлгэцээс авах боломжтой.

Цаашилбал тухайн цэг дээрх даралтыг мэдээллэх боломжтой тоолуур юм.
Picture13